GUASUNCHOS 7466 PANCHO 1084 JUAN XXII TE

F. NACIM.

06/23/2024

P. NAC.

PADRE

TRES CRUCES CARDENAL 4312 TE / DON CIRIACO
DEL INFANTE DON CIRIACO CENCERRO 462 TE / PANCHO
DEL INFANTE CENCERRO AURELIO 51 TE

MADRE

JUAN XXIII
GUASUNCHOS 1084 JUAN XXIII
GUASUNCHOS 1746

Propia Hermana

Medio Hermano